• Shreyas Samaj

Past Events

Event Name : Royal Rajsthan Pravash

Date : 6/1/2019 - 9/1/2019

Event Name : Bhajan Sandhya

Date : 11/8/2019

Event Name : Gujjubhai no navo Hasaykhel

Date :8/9/2019

Event Name : Sardoshav Karyakaram

Date : 12/10/2019

Event Name : Shree Hatkeshvar mahadev ni Ujani

Date : 12/5/2019 - 9/1/2019