• Shree Thasra Dasha Nagar Vanik Charitable Trust

Shree Vidhyotejak Mandal, Mumbai